هنوز عقبم!

هنوز که هنوزه چند سال و چند روز از خودم عقبم...

یکبار نشستم تقریبی اش رو حساب کردم، مدت "عقب ماندگی" ام را !

بی خیال سالش شده ام.

نشسته ام صرفا به عقب ماندگی همین سال جدید فکر می کنم...

خب سه تا بالا... چهارتا پایین... اون یه روز هم اونور...

به حسابی میشه... 

بعله... الان روز 10 فروردین سال هزار و سیصد و نمیدانم چندِ عمر به ظاهر شریفمان است!!

خدا بده برکت، برو خیرشو ببینی... یه جوری حساب کردم مشتری شی!

***

 

 

پی نوشت: شوخی نیست، تازه این به تقویمِ عطاری مان بود! تقویمِ وظیفه و تقویمِ دل و تقویمِ یار انه و... که حرفش را هم نزن.

 

حق؛