چون شاخه گلی که خم شود پیش نسیم

از دوسـت سـلـامـی و ز مـا تـسـلیـمـی


گزارش مختصری از کتاب هایی که در فروردین ماه خواندم:

1. بصیرت تاریخی؛ نوشته ی موسی نجفی      انتشارات آرما، 1390

روی جلد کتاب ذکر شده: « اصول شناخت تاریخ تحولات معاصر ایران » اما بیشتر از هر چیز موسی نجفی به بررسی زاویه دید روشنفکران به تاریخ معاصر و مخصوصا چند برهه بسیار مهم همچون صفویه، قیام تنباکو و مشروطیت پرداخته و تفاوت دید نسبت به این مسائل را یادآور می شود.

از نکات جالب کتاب برای شخص خودم دو مبحث با عناوین "حرکت اصلاح طلبی شعوبیه و انحراف در آن" و "اصلاح طلبی در جهان سنی مذهب" بود که از عنوان اولی موضوع آن تا حدودی به ذهنتون متبادر میشه، اما در مورد دومی، بحث جالبی است در مورد اصلاح گری دینی و تفاوت آن در جهان تسنن و تشیع.


بخشی از کتاب رو با هم همخوانی کنیم:

« اگر بخواهیم رابطه دین و دولت را از صفویه تا حال بررسی کنیم باید روحانیت را نهاد مستقلی در نظر بگیریم که باید تعاملاتش را با جریان های مختلف از جمله منورالفکری بررسی نمود؛ نه به صورت دو خط ارتجاع و ترقی. »


 و همچنین:

 « گر بخواهیم در خودی ها نیز خطوط مختلف را از هم تفکیک نماییم: اول، خط مرحوم میرزای شیرازی است. امام با بینش تاریخی عمیقی که دارند چندین بار تصریح فرموده اند که در مطالعه ی تاریخ معاصر از میرزای شیرازی شروع کنید.

شاخه ی دیگر خط جمالی(سیدجمال اسد آبادی) هاست. سیدکه حقیقتا او شخصیت بزرگ و ضد استعماری است... 

اما در مقابل میرزا اصیل نیست. »