حضرت علی اکبر هم جوان بود؛ چون من.
و جوانی کرد...
نه چون من!