بعد از مدت ها یه دو بیتی گفتیم خسته!
اما کلیتش، در مجلس و برای صاحب مجلس...