سال نو،

سالِ

"اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

مبارک.اقتصادی بودن دوباره ی نام سال اینقدر عجیب بود که 

آقای خامنه ای هم توی صحبت شون اشاره کردند.


امسال اگه مسئله ی اقتصاد رو _حداقل در حد و اندازه ی فردی خودمون_ جدی نگیریم،

 قافیه رو بدجور خواهیم باخت.


این تاکید غیرقابل انتظار بی علت نیست.

حق؛