از سفر یادش را بردیم
تا پرنده های سفید به شهر روشن خورشید دوباره برگردند!
(...)

..............

آه از خستگی...


صبر داشته باش!
باز میشه این درب،
صبح میشه این شب...


............

حتی #وبلاگ هم ظرف کوچکی است برای بعضی حرف‌ها...
حق؛