تقدیر بر این بود، برای چندمین بار به "وبلاگ سانسوری" خودآگاهانه و اساسی دست بزنم.

باشد که نصیب گرگ بیابان نگردد!

حق؛