چند وقت که چه عرض کنم به تازگی خلایی در وجودم حس میکنم !
 خلایی از جنس نوشتن ... 
خلایی از جنس ادبیات ...
خلایی از جنس ...

از جنس تو! آری با تو ام !

 "ماه نشان "می خواهم برایت بنویسم 

و شاید می خواهم "از تو" بنویسم!

البته ببخشید؛ "از...شما!"